OBCHODNÍ PODMÍNKY


Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

Marie Červinková - Kosmetický salon a e-shop Institut Esthederm Poděbrady

723 643 399       mariecervinkova@centrum.cz

 • Riegrovo náměstí 33/6, 290 01 Poděbrady
 • IČ: 18744290
 • DIČ: CZ7161291830

1. OBJEDNÁVKA

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.maceko.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
 • Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Prodávající neručí za rozdílné odstíny barev u výrobků.
 • Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Objednané zboží je odesláno, resp. je k vyzvednutí do 5 kalendářních dnů po obdržení objednávky. 
 • Provozovatel internetového obchodu MACEKO.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události.
 • O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

6. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a právními předpisy České republiky. 
 • Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).
 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • Prodávající přijal taková opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.